Regulamin KFF VOD

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług w ramach serwisu KFF VOD (dalej „Serwis”).

Dostawcą usług w ramach Serwisu jest Krakowska Fundacja Filmowa w Krakowie z siedzibą przy ul. Basztowej 15/8, 31-143 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000166325, REGON: 356756914, NIP: 6762250313 (dalej „Dostawca”).

Dostawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług, w szczególności pozyskał niezbędne licencje w celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie.

Umowę o świadczenie usług w Serwisie może zawrzeć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca konto w serwisie „My KFF” (dalej „Użytkownik”).

Wraz z akceptacją Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

USŁUGI 

W ramach Serwisu świadczone są usługi płatnego dostępny do filmów w formule TVoD (transactional video on demand) poprzez udostępnienie użytkownikowi Serwisu dostępu online do wybranego filmu przez okres 24 h od czasu dokonania płatności za wybrany film, z możliwością wielokrotnego odtwarzania (dalej „Usługa”). Serwis nie umożliwia zapisu filmów.

Serwis jest dostępny na domenie www.krakowfilmfestival.pl 
Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą następuje za pośrednictwem Serwisu i wymaga spełnienia następujących warunków:

  1. wyboru w Serwisie konkretnego filmu lub pakietu filmów;
  2. zalogowania się do konta „My KFF”;
  3. zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu;
  4. złożenia przez Użytkownika oferty na dostęp do usługi (dalej „Zamówienie Online”);
  5. dokonania przez Użytkownika zapłaty za Zamówienie Online przy użyciu płatności elektronicznej;
  6. otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu Zamówienia Online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Złożenie Zamówienia Online wiąże się z równoczesnym obowiązkiem dokonania zapłaty przez Użytkownika.

Brak potwierdzenia przez bank Użytkownika zapłaty za Zamówienie Online w ciągu 10 minut od jego wysłania powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia Online. Środki pobrane z konta bankowego Użytkownika pozostają u operatora systemu płatniczego.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, skutkiem czego Użytkownik nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

Dostawca może wystawić fakturę VAT na życzenie Użytkownika. Użytkownik zgłasza chęć otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: [email protected] w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.

Serwis umożliwia jednorazowo zakup jednej usługi online. 

DOSTĘP DO USŁUG ONLINE (KFF VOD)

Dostęp do Usług odbywa się za pomocą Serwisu.

Dostęp do seansów filmowych w Serwisie jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Użytkownik musi posiadać polski adres IP. Użytkownik jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z Serwisu poza terytorium Polski. 

Korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnionych w Serwisie może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.

Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

  1. współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;
  2. filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p.
  3. wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Dostawca zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps.

Jakość Usług może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego Korzystający ma dostęp do Usług.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do Usług spowodowany okolicznościami, na które Dostawca nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Użytkownika, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika.

Filmy odtwarzane w ramach Usług w Serwisie Użytkownik może wstrzymywać oraz przewijać. 

Użytkownik podczas odtwarzania filmów ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe.

Treści udostępniane w Serwisie są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Dostawcę bądź inny podmiot, od którego Dostawca uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w Serwisie, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika ani urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu Usługi.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące dostępu do Usług, funkcjonowania Serwisu oraz samych Usług wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.

Dostawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Dostawca powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika jest Dostawca.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.

Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Dostawca przekazuje operatorom systemów płatniczych dane osobowe Użytkownika i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Użytkownika w ramach systemu sprzedaży Usług, a także w celu wypełnienia przez operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

Dostawca stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Dostawcy, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego Dostawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

Dostawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Sprzedaży Online na stronie Dostawcy, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dostawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.