Regulamin 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

REGULAMIN

60. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO

60. Krakowski Festiwal Filmowy (60.KFF) odbędzie się w dniach 31 maja – 7 czerwca 2020 roku. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowej animacji i fabuły. Festiwal prezentuje filmy w czterech konkursach oraz w sekcjach pozakonkursowych.

WYMAGANIA

1. SEKCJE KONKURSOWE

 • W konkursach mogą brać udział:

– filmy zagraniczne zrealizowane w 2019 i 2020 roku, które nie były publicznie prezentowane przed 1 czerwca 2019 roku,

– filmy polskie zrealizowane w 2019 i 2020 roku.

 • Konkursy:

– Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych: filmy dokumentalne, których czas trwania jest dłuższy niż 50 minut,

– Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych: filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 minut,

 Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic: dokumentalne filmy muzyczne, których czas trwania jest dłuższy niż 50 minut,

 Konkurs polski: wyłącznie filmy polskie, o czasie trwania:

* filmy dokumentalne – bez ograniczeń,

* filmy animowane i fabularne – do 30 minut.

Producenci polscy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Ze zgłoszonych filmów komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą uczestniczyły w konkursach międzynarodowych (muszą spełniać warunki obowiązujące w poszczególnych konkursach).

2. SEKCJE POZAKONKURSOWE

Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, organizatorzy mogą wybrać filmy do sekcji pozakonkursowych.

3. WYMÓG PREMIERY

 • W konkursach międzynarodowych wymagana jest premiera polska, a preferowana premiera światowa.
 • W konkursie polskim wymagana jest premiera polska.
 • Do konkursów kwalifikowane są filmy, które nie były prezentowane na żadnym festiwalu filmowym w Polsce, nie miały dystrybucji kinowej, DVD oraz nie były prezentowane w Internecie (VOD/online), a także nie miały emisji telewizyjnej na terenie Polski.
 • W sekcjach pozakonkursowych preferowana jest premiera polska.

4. WERSJE JĘZYKOWE

Kopie przeglądowe i pokazowe muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

SELEKCJA

1. OPŁATY ZA ZGŁOSZENIE FILMU

 • Festiwal pobiera następujące opłaty za zgłoszenie filmu:
  – film do 30 minut: 10 €,
  – film powyżej 30 minut: 20 €.

UWAGA: opłata za zgłoszenie musi zostać uregulowana nie później niż 7 dni od daty rejestracji filmu online. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

 • Opłata za zgłoszenie nie dotyczy filmów polskich.

2. TERMINY ZGŁASZANIA FILMÓW:

 • Konkursy międzynarodowe: 

30 listopada 2019: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2019,

31 stycznia 2020: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2019.

 • Konkurs polski:

30 listopada 2019: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2019,

15 lutego 2020: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2019.

3. ZGŁOSZENIE FILMU

 • Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:
  – wypełniając kartę zgłoszenia online dostępną na www.krakowfilmfestival.pl,
  – przesyłając publiczny lub prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.) lub wgrywając plik MP4 lub MOV na serwer festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
 • Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.
 • Szczegóły techniczne dotyczące przesyłania plików oraz linku zawiera karta zgłoszenia online.

UWAGA: film do selekcji musi być dostarczony nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia online.

4. WYNIKI SELEKCJI

 • O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu do programu zgłaszający zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu pocztą elektroniczną.
 • Lista filmów wybranych do konkursów i sekcji pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.krakowfilmfestival.pl tuż po zakończeniu selekcji.
 • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu festiwalu, zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i biografii reżysera, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim, informacji technicznych, trailera) wg listy określonej w profilu filmu online.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu: KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland, tel./fax: +48 12 2946945, [email protected].

PROJEKCJE FESTIWALOWE

1. POKAZY

 • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez producenta, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z festiwalu.
 • Podczas festiwalu może się odbyć nie więcej niż 5 pokazów jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy  poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody producenta.
 • Filmy zakwalifikowane do sekcji konkursowych zostają automatycznie umieszczone w cyfrowej wideotece i udostępniane uczestnikom KFF Market odbywającego się podczas festiwalu (wyjątkiem jest otrzymanie pisemnej odmowy od właściciela praw).

2. KOPIE POKAZOWE

 • Festiwal akceptuje kopie projekcyjne wyłącznie w formacie DCP.
 • Kopie konkursowe powinny dotrzeć do dnia 10 maja 2020 r. na adres:

KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland, tel./fax +48 12 294 69 45, [email protected]

NAGRODY

1. MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH

 • Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu
 • Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych
 • Srebrny Róg dla reżysera filmu o tematyce społecznej

2. MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

 • Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu
 • Srebrny Smok dla reżysera  najlepszego filmu dokumentalnego
 • Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu animowanego
 • Srebrny Smok dla reżysera  najlepszego filmu fabularnego

3. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DOCFILMMUSIC

 • Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu

4. KONKURS POLSKI

 • Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu
 • Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego
 • Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu animowanego
 • Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu fabularnego

5. INNE NAGRODY

 • Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu filmowi festiwalu prezentowanemu w sekcjach konkursowych.
 • Nagroda Specjalna Smok Smoków za szczególne osiągnięcia w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego przyznawana jest przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej.
 • Inne nagrody zatwierdzone przez organizatorów ufundowane przez stowarzyszenia, partnerów, instytucje.

PROMOCJA

 • Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
 • Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie, w tym zdjęcia, zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez producenta, na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia online.
 • Organizatorzy Festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych filmów nagrodzonych na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów.

PRZESYŁKA, ZWROT KOPII FILMOWYCH I UBEZPIECZENIE

1. TRANSPORT KOPII 

 • Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający.
 • Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski.
 • Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 • Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.

2. ZWROT 

Kopie filmowe zwracane będą na koszt organizatora w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem.

3. UBEZPIECZENIE

Filmy prezentowane podczas Festiwalu są ubezpieczone od zniszczenia, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej w okresie posiadania ich przez organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie.
 • O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decyduje Dyrektor Festiwalu.
 • Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu.
 • Filmy zgłaszane do selekcji poprzednich edycji festiwalu nie będą brane pod uwagę.
 • W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.
 • We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
 • Zgłoszenie filmu do udziału w Krakowskim Festiwalu Filmowym jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin Festiwalu jest zgodny z Regulaminem Międzynarodowym FIAPF.